Szkolenia dla dzieci

Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich
do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia
i życia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej
pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.
Po szkoleniu dzieci i młodzież będę między innymi potrafiły:

Zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać
prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację
krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać
złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.