Szkolenia dla firm

To szkolenie, który ma na celu nauczyć uczestnika prowadzić podstawowe czynności ratujące życie oraz obsługiwać automatyczny defibrylator (AED). Program kursu zaplanowany jest tak, by objął wszystkie najważniejsze kwestie, które osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna wiedzieć i umieć, albowiem to na niej, jako pierwszej na miejscu zdarzenia, spoczywa największa odpowiedzialność za przeżycie poszkodowanego. Dla każdego klienta dostosowujemy tematykę zajęć według zapotrzebowania.
Zajęcia dla osób prywatnych mogą się odbywać w miejscu zamieszkania zamawiającego.

W świetle art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:
1) lekarzy systemu,
2) pielęgniarek systemu,
3) ratowników medycznych
4) nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.”

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Link do zarządzenia:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf

TEMATYKA SZKOLENIA
LP. TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. ASPEKTY PRAWNE PIERWSZEJ POMOCY
 2. OCENA SYTUACJI I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA
  ZDARZENIA
 3. OCENA STANU POSZKODOWANEGO I KONTROLA
  CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH,
  BADANIE URAZOWE POSZKODOWANEGO
 4. WEZWANIE POMOCY
 5. POSTĘPOWANIE Z POSZKODOWANYM
  NIEPRZYTOMNYM, POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA,
  ODWRACANIE POSZKODOWANEGO Z BRZUCHA NA
  PLECY
 6. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA
  DOROŚLI, DZIECI, NIEMOWLĘTA + UŻYCIE
  DEFIBRYLATORA AED
 7. OMDLENIA, ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO,
  PADACZKA, WSTRZĄS, CUKRZYCA
 8. ZAKRZTUSZENIA, ZADŁAWIENIA, PODTOPIENIA
 9. EWAKUACJA
 10. KRWOTOK, RANY, OPARZENIA, PORAŻENIE
  PRĄDEM
 11. URAZY KOSTNO-STAWOWE
 12. UŻĄDLENIA, ZATRUCIA
 13. WYPOSAŻENIE APTECZKI

Zajęcia są prowadzone na najnowocześniejszym sprzęcie dostępnym na rynku oraz zajęcia są prowadzone przez ratowników medycznych, którzy na codzień pracują w zespołach wyjazdowych, izbach przyjęć czy SOR.